Vážený návštěvníku, nové webové stránky Biem & Schýbal, advokátní kancelář s.r.o. naleznete zde »

Právní služby

V rámci generální praxe poskytujeme komplexní právní servis napříč všemi významnými obory práva, tedy v právu občanském, obchodním, pracovním, správním a trestním. Naše klienty zastupujeme v soudním, rozhodčím a správním řízení. Sepisujeme návrhy smluv a podání, zpracováváme právní posudky a analýzy. Poskytujeme poradenství v oblasti korporátního práva, zejména v otázkách zakládání a likvidací obchodních společností a tvorby jejich vnitřních předpisů.

V rámci občanskoprávní agendy řešíme majetkoprávní spory, otázku náhrady škody, především pak uplatňování nároků z náhrady škody na zdraví či uplatňování nároků na náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (včetně újmy za neúměrně dlouhé soudní či správní řízení). Zabýváme se také právními vztahy k nemovitostem, tedy ochranou vlastnického práva, jeho převodů, vypořádání spoluvlastnictví, úpravou nájemních vztahů či věcných břemen.

V oblasti správního práva se zaměřujeme především na právo stavební a ochranu práv klientů v územním a stavebním řízení. Poskytujeme také komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek.

Jsme si vědomi toho, že mnohdy ani pravomocný rozsudek nebo rozhodčí nález nestačí k tomu, aby se klienti domohli svých práv, a proto spolupracujeme s exekutorským úřadem a pro své klienty zajišťujeme i vymožení jejich nároků v exekučním řízení, a to za zcela mimořádných podmínek.

Pro zajištění souvisejících služeb a nabídku komplexních řešení spolupracujeme také s renomovanými notáři, architekty a odborníky v oblasti realit, stavebního práva, stavebního inženýrství či správy daní.