Vážený návštěvníku, nové webové stránky Biem & Schýbal, advokátní kancelář s.r.o. naleznete zde »

Nové soukromé právo – REKODIFIKACE

S účinností od 1. ledna 2014 začne v České republice platit nový občanský zákoník, který zásadním způsobem promění celou oblast soukromého práva. Změna se revolučním způsobem dotkne ve své podstatě všech oblastí lidského život – rodinného práva, dědictví, veškerých smluvních vztahů (včetně nájemních smluv, smluv o dílo, kupních smluv atd.), oblasti práva obchodních společností, neziskového sektoru, spotřebitelských práv, cenných papírů, práv k nemovitostem atd. Nový občanský zákoník a s ním spojené legislativní změny totiž ruší více než 200 dosavadních právních předpisů. Jen klíčová norma pro fungování soukromoprávních vztahů v podobě nového občanského zákoníku obsahuje 3081 paragrafů.

Pro určitou představu si uveďme příkladný výčet změn, které sebou nové soukromé právo přinese:

  • stavba bude nově součástí pozemku
  • nově se stanoví možnost zůstavitele upravit podmínkami a příkazy dispozice se svým dědictvím
  • nově a podstatným způsobem se upraví nájemní vztahy k bytům či nebytovým prostorům (např. zavedením domněnky přijetí výpovědi bez námitek - vyklizením nemovitosti)
  • bude-li nájemce užívat byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, nájemní smlouva bude pokládána za řádně uzavřenou
  • ruší se bytové náhrady
  • nový občanský zákoník pojímá závazkové vztahy dosud upravené v obchodním zákoníku
  • změní se nabývání vlastnického práva k věcem movitým, a to tím způsobem, že k převodu vlastnického práva u movitých věcí dochází již samotnou účinností smlouvy

Naše advokátní kancelář je na uvedené změny připravena, a proto Vám může nabídnout své schopnosti a znalosti při aplikaci jak nové právní úpravy soukromého práva účinné od 1.1.2014, tak při aplikaci právní úpravy stávající. V rámci přijetí nové právní úpravy soukromého práva Vám nabízíme především následující právní služby:

  • Analýza stávajících smluvních vztahů.
  • Přizpůsobení stávající smluvní a jiné dokumentace nové právní úpravě.