Vážený návštěvníku, nové webové stránky Biem & Schýbal, advokátní kancelář s.r.o. naleznete zde »

Zákon o obchodních korporacích

K 1. lednu 2014 nabude účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, který představuje revoluční změnu v oblasti práva obchodních korporacích za posledních 20 let.

Zmíněná legislativa zásadním způsobem zasahuje do dalšího fungování obchodních společností (především společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), a to zejména co do přizpůsobení stávajících korporačních dokumentů v podobě společenských smluv obchodních společností. V tomto ohledu je klíčové především ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, které stanoví povinnost obchodním korporacím, potažmo jejich statutárním orgánům (jednatelům) přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. nejpozději do 30.6.2014) společenské smlouvy obchodních společností tak, aby odpovídaly právní úpravě dle tohoto zákona.

Pokud obchodní společnosti neprovedou příslušné změny, je rejstříkový soud v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích povinen tyto obchodní společnosti vyzvat k provedení takovýchto změn a stanovit dostatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, příslušný soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší takovouto obchodní společnost a nařídí její likvidaci.

Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní poradenství v podobě revize příslušné korporátní dokumentace na poměry nové legislativy účinné od 1.1.2014.

V této souvislosti naše advokátní kancelář nabízí balíček právních služeb za následujících podmínek:

  • Právní audit – úvodní schůzka s klientem a prvotní analýza dopadů změn na stávající znění společenských smluv, a to za zvýhodněnou cenu 2.000,- Kč.
  • Navazující právní služby (např. revize a úprava stávající korporátní a jiné smluvní dokumentace) za zvýhodněnou sazbu ve výši 1.500,-Kč/hod.