Náhrada škody na zdraví

Právo na náhradu škody resp. újmy představuje specifickou a velice variabilní oblast deliktního práva. Nová právní úprava umožňuje daleko širší uplatnění náhrady škody, a to zvláště v oblasti nemajetkové újmy.  Náhrada nemajetková újmy je podstatným nárokem při škodě na zdraví, kdy doplňuje nároky na ztrátu na výdělku o bolestné, ztížení společenského uplatnění a způsobené duševní útrapy. Oproti předchozí právní úpravě navíc občanský zákoník umožňuje pozůstalým domáhat se nemajetkové újmy vzniklé ztrátou blízké osoby. Vzhledem k tomu, že újma na zdraví představuje nezřídka značný zásah do života poškozeného, poskytuje naše kancelář, po předchozím posouzení, právní služby bez nároku na předchozí platby, odměnu v takovém případě požaduje až při úspěchu ve věci. Poškození jsou navíc v případě vymáhání nároku z titulu náhrady škody či nemajetkové újmy na zdraví osvobozeni od povinnosti hradit soudní poplatek.  V této oblasti nabízíme:

  • vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy na zdraví,
  • vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech,
  • zajištění veškeré komunikace s pojišťovnou při likvidaci pojistných událostí,
  • zastupování ve všech jednáních i v případném soudním řízení,

Náhrada škody a nemajetkové újmy je též nárokem vzniklým z titulu nesprávného úředního postupu soudu a správních orgánů, jejich nezákonným rozhodnutím či délkou příslušného řízení. Klientům poskytujeme právní pomoc i v této oblasti.

Členové advokátní kanceláře jsou zapsáni jako poskytovatelé právní pomoci obětem trestných činů dle zákona o obětech trestných činů.

  • vymáhání náhrady škody způsobené obětem trestných činů.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *