Náš tým

Náš tým


KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Tomáš Biem
Advokát

Mgr. Tomáš Biem - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2008.  Působil v  renomovaných advokátních kancelářích, kde se především specializoval na problematiku právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Disponuje tudíž bohatými zkušenostmi v poskytování komplexního právního poradenství jak pro klientelu na straně zadavatelů, tak pro zájemce a uchazeče o veřejné zakázky. V přednáškové činnosti se specializuje na oblast veřejných zakázek a právních vztahů k nemovitostem. Mezi další oblasti jeho právní praxe patří obhajoba v trestních věcech.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • zajišťoval komplexní administraci zadávacího řízení pro ústřední orgány státní správy v oblasti IT s hodnotou plnění v řádu stovek milionů korun;
 • úspěšně zastupoval v námitkovém a přezkumném řízení uchazeče o veřejné zakázky;
 • připravoval zadávací řízení na dodávku unikátního vědeckého zařízení od zahraničního dodavatele pro potřeby zajištění výzkumného projektu;
 • realizoval veškerá výběrová řízení v rámci projektu na zřízení vědecko-výzkumného centra  financovaného z operačního programu OPPK;
 • docílil zrušení odsuzujícího rozsudku při zastupování klienta v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Jan Schýbal
Advokát

Mgr. Jan Schýbal - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2006. Jeho doménou vždy byla oblast újmy na zdraví, v rámci které zastupoval poškozené při uplatňování jejich nároků vůči škůdcům či pojišťovnám, a to jak v řízení před soudem, tak při mimosoudním jednání. Dále se věnuje právu závazkovému, právu rodinnému a právním vztahům k nemovitostem. Danými tématy se zabývá rovněž ve své přednáškové činnosti. Nabyté zkušenosti z oblasti práva dále aktivně uplatňuje jako člen kontrolní komise významného spolku.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • podílel se na úspěšné restrukturalizaci koncernu s mezinárodní účastí,
 • úspěšně zastupoval klientku ve sporu, který se týkal mezinárodního únosu dětí,
 • zastupoval klienty v extradičním řízení, kdy docílil nevydání klienta k trestnímu řízení do zahraničí,
 • opakovaně úspěšně zastupoval klienta v řízení před Ústavním soudem ČR mj. ve vazebních věcech,
 • pomáhal s transformací řady občanských sdružení na spolky a v této souvislosti se zabýval otázkou vnitřní struktury a rozhodovacích procesů.
KONTAKTUJTE MĚ

JUDr. Martina Schýbalová
Advokátka

JUDr. Martina Schýbalová - Advokátka

spolupracuje s advokátní kanceláří Biem & Schýbal, je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře s praxí v advokacii od roku 2012. Ve své praxi se věnuje zejména právu obchodních korporací, právu nemovitostí, právu závazkovému a pracovnímu. V rámci rigorózního studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, které úspěšně ukončila v roce 2017, se podrobně zabývala problematikou manželských a předmanželských smluv upravujících společné jmění manželů, kdy znalosti a zkušenosti týkající se těchto praktických institutů využívá zejména v rámci řešení různorodých situací v oblasti práva rodinného. Zajímá se rovněž o problematiku ochrany osobních údajů včetně požadavků spojených s účinností GDPR nařízení a jejich implementací u jednotlivých správců a zpracovatelů osobních údajů. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém, německém a španělském jazyce.

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Roman Petřík
Advokátní koncipient

Mgr. Roman Petřík - Advokátní koncipient

je zkušeným právníkem, který v minulosti (2010 – 2015) působil na různých pozicích v oblasti kontroly ve veřejné správě. V rámci svých pracovních zkušeností na odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy a odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra se zabýval mj. problematikou právní úpravy územně samosprávných celků a svobodného přístupu k informacím. Působil také jako vedoucí odboru vnitřního auditu v příspěvkové organizaci Správa služeb hl. m. Prahy.

Podílel se na právním poradenství v následujících významných kauzách:

 • zpracovával návrhy vnitřních předpisů veřejnoprávních institucí,
 • připravoval návrhy směrnic k aplikaci zákona o registru smluv,
 • v minulosti rozhodoval o opravných prostředcích ve věcech svobodného přístupu k informacím,
 • zpracovával transakční dokumentaci ve specifických případech zřízení práva stavby,
 • úspěšně zastupoval klienta při uplatňování nároků z titulu náhrady škod způsobené nesprávným úředním postupem.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Vít Mužík
Advokátní koncipient

Mgr. Vít Mužík - Advokátní koncipient

V advokátní kanceláři působí od ledna roku 2017, nyní na pozici advokátního koncipienta. Zajímá se o právní dějiny a rád se věnuje archivnímu bádání v této oblasti. V platném právu nachází zálibu zejména v občanském právu hmotném, v rámci kterého se nejčastěji zabývá otázkami závazkového práva smluvního a obecně oblastí práv a povinností v souvislosti s nemovitými věcmi. Právo vnímá nejen jako množinu norem, ale především prostor pro realizaci, který nabízí řadu možností. Smysl spatřuje v hledání těchto možností a jejich uskutečňování.

V minulosti se podílel mj. na řešení složitých sporů o vlastnické právo a vypořádání podílového spoluvlastnictví, kde byl konfrontován s často zcela protichůdnými požadavky stran, aktivně se podílel na nalezení konsenzu a závěry z něj plynoucí převáděl do právně praktické roviny. V rámci korporátního práva se rovněž zabývá fungováním právnických osob, kdy řešil úpravy stanov významných spolků a formuloval právní stanoviska k fungování veřejných výzkumných institucí. V oblasti závazkového a procesního práva měl podstatnou zásluhu na vytvoření úspěšné strategie vedení soudního sporu týkajícího se grafického znázornění populárního produktu. 

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Daniel Codl, Ph.D.
Advokátní koncipient

Mgr. Daniel Codl, Ph.D. - Advokátní koncipient

Působí v advokátní kanceláři Biem&Schýbal od října 2020. Aktuálně dokončil doktorské studium v oboru správního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho specializace je správní právo procesní, věnuje se zejména veřejným zakázkám.  Zúčastnil se zahraničních stáží na švýcarských univerzitách (Fribourg a Neuchâtel), příležitostně přednáší i na Právnické fakultě v Praze, aktivně publikuje v časopisech Právník či Správní právo. Jeho koníčky jsou četba a historie. Hovoří anglicky a francouzsky.

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Kristýna Hejduková
Advokátní koncipientka

Mgr. Kristýna Hejduková - Advokátní koncipientka

Je úspěsnou absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studia absolvovala stáž na Obvodním soudě pro Prahu 8 a krátkodobou praxi na exekutorském úřadě. Praxi v advokacii má od roku 2016, a to na pozici právní asistentky, kdy se v rámci této praxe zabývala především problematikou náhrady škody. V advokátní kanceláři Biem & Schýbal působí od roku 2018, přičemž se věnuje zejména právu občanskému, rodinnému a obchodnímu a rovněž oblasti veřejných zakázek, praxe v advokátní kanceláři je pro ni skvělou příležitostí, jak využít získané praktické zkušenosti i při studiu. Kromě uvedeného má rovněž zájem ve studiu jazyků, kdy hovoří plynně anglicky a německy, velkou zálibu však nachází především ve studiu čínštiny. 

KONTAKTUJTE MĚ

JUDr. Miroslava Siváková
Advokátní koncipientka

JUDr. Miroslava Siváková - Advokátní koncipientka

Zkušená právnička zejména v oblasti veřejného sektoru je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.). Rigorózní řízení (titul JUDr.) absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, rigorózní práce se zabývala tématem veřejné podpory podnikání financované z fondů Evropské unie. V rámci své praxe se zabývala právem veřejného zadávání, obchodním, majetkovým a rozpočtovým právem, právem veřejné podpory a legislativou. Zkušenosti má v oblasti strategických veřejných zakázek vnitrostátních i těch s mezinárodním prvkem (akvizice ze zahraničí, akvizice přes mezinárodní veřejnoprávní agenturu obranné aliance), včetně zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Jako právník participovala na některých významných státních projektech. Dále se zabývala veřejnou podporou, zejména dotacemi z fondů Evropské unie. Nejvíce se zaměřovala na podporu podnikání malých a středních podniků včetně podpory exportu. Další zkušenosti nabyla v oblasti legislativy, kdy pracovala na jednom z vládních prioritních e-Government projektů v oblasti práva a ICT týkajícího se digitalizace právních předpisů. Konstantně se vzdělává v oblasti práva a managementu, účastnila se i zahraničního ad hoc vzdělávání v oblasti politik podpory podnikání malých a středních podniků.

K řešení kauz přistupuje komplexně a strategicky. Při své práci uplatňuje manažerské, organizační a analytické schopnosti. V naší kanceláři se zabývá zejména prací v oblasti veřejných zakázek a dalšími oblastmi práva. Služby poskytuje v českém, anglickém a slovenském jazyce, na dobré úrovni ovládá i francouzský jazyk. V případě, že potřebujete poradit s veřejnými zakázkami, veřejnou podporou a dalšími věcmi neváhejte se obrátit na naši kancelář, ráda Vám budu nápomocna.

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Martina Kubánková
Office Management/ HR

Mgr. Martina Kubánková - Office Management/ HR

je administrativní posilou advokátní kanceláře Biem&Schýbal od června 2021. Po studiu ekonomie a sportu se dlouhý čas věnovala personalistice a cestování. Má výborné organizační schopnosti a je schopna zařídit hladký chod kanceláře. Komunikuje s externími dodavateli. Má ráda práci s lidmi, hovoří několika jazyky a ve volném čase se věnuje rodině.

 

KONTAKTUJTE MĚ

Matěj Bláha
Právní asistent

Matěj Bláha - Právní asistent

působí v advokátní kanceláři Biem&Schýbal od listopadu 2021. Je studentem třetího ročníku Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni. Zajímá se o sport, ale nyní většinu věnuje nelehkému studiu práv. V budoucnu by se chtěl věnovat rodinnému právu. V advokátní kanceláři získává potřebné zkušenosti pro budoucí úspěšnou kariéru, své znalosti by chtěl prohloubit jak v právu občanském hmotném, tak i v procesním. Práce v advokátní kanceláři je pro něj výborná příležitost, jak načerpat vědomosti a praktické znalosti z odvětví, o které má zájem. Zároveň však objevit nové oblasti,  o kterých se při studiu mnohé nedozví.

KONTAKTUJTE MĚ

Petra Pikešová
specialistka veřejných zakázek

Petra Pikešová - specialistka veřejných zakázek

Je posilou pro administrativu a veřejné zakázky od roku 2022.

Po studiu chemie pracovala dvacet let v ekologických laboratořích jako operátor GC-MS a manažer.Od roku 2019 vedla v Archeologickém ústavu AV agendu Registru smluv a spolupracovala na veřejných zakázkách.

Ve volném čase ráda cestuje, chodí do přírody a sportuje. Má dvě děti.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů!

Kontaktujte nás!