Náš tým

Náš tým


KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Tomáš Biem
Advokát

Mgr. Tomáš Biem - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2008.  Působil v  renomovaných advokátních kancelářích, kde se především specializoval na problematiku právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Disponuje tudíž bohatými zkušenostmi v poskytování komplexního právního poradenství jak pro klientelu na straně zadavatelů, tak pro zájemce a uchazeče o veřejné zakázky. V přednáškové činnosti se specializuje na oblast veřejných zakázek a právních vztahů k nemovitostem. Mezi další oblasti jeho právní praxe patří obhajoba v trestních věcech.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • zajišťoval komplexní administraci zadávacího řízení pro ústřední orgány státní správy v oblasti IT s hodnotou plnění v řádu stovek milionů korun;
 • úspěšně zastupoval v námitkovém a přezkumném řízení uchazeče o veřejné zakázky;
 • připravoval zadávací řízení na dodávku unikátního vědeckého zařízení od zahraničního dodavatele pro potřeby zajištění výzkumného projektu;
 • realizoval veškerá výběrová řízení v rámci projektu na zřízení vědecko-výzkumného centra  financovaného z operačního programu OPPK;
 • docílil zrušení odsuzujícího rozsudku při zastupování klienta v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Jan Schýbal
Advokát

Mgr. Jan Schýbal - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2006. Jeho doménou vždy byla oblast újmy na zdraví, v rámci které zastupoval poškozené při uplatňování jejich nároků vůči škůdcům či pojišťovnám, a to jak v řízení před soudem, tak při mimosoudním jednání. Dále se věnuje právu závazkovému, právu rodinnému a právním vztahům k nemovitostem. Danými tématy se zabývá rovněž ve své přednáškové činnosti. Nabyté zkušenosti z oblasti práva dále aktivně uplatňuje jako člen kontrolní komise významného spolku.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • podílel se na úspěšné restrukturalizaci koncernu s mezinárodní účastí,
 • úspěšně zastupoval klientku ve sporu, který se týkal mezinárodního únosu dětí,
 • zastupoval klienty v extradičním řízení, kdy docílil nevydání klienta k trestnímu řízení do zahraničí,
 • opakovaně úspěšně zastupoval klienta v řízení před Ústavním soudem ČR mj. ve vazebních věcech,
 • pomáhal s transformací řady občanských sdružení na spolky a v této souvislosti se zabýval otázkou vnitřní struktury a rozhodovacích procesů.
KONTAKTUJTE MĚ

JUDr. Martina Schýbalová
Advokátka

JUDr. Martina Schýbalová - Advokátka

spolupracuje s advokátní kanceláří Biem & Schýbal, je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře s praxí v advokacii od roku 2012. Ve své praxi se věnuje zejména právu obchodních korporací, právu nemovitostí, právu závazkovému a pracovnímu. V rámci rigorózního studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, které úspěšně ukončila v roce 2017, se podrobně zabývala problematikou manželských a předmanželských smluv upravujících společné jmění manželů, kdy znalosti a zkušenosti týkající se těchto praktických institutů využívá zejména v rámci řešení různorodých situací v oblasti práva rodinného. Zajímá se rovněž o problematiku ochrany osobních údajů včetně požadavků spojených s účinností GDPR nařízení a jejich implementací u jednotlivých správců a zpracovatelů osobních údajů. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém, německém a španělském jazyce.

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Roman Petřík
Advokátní koncipient

Mgr. Roman Petřík - Advokátní koncipient

je zkušeným právníkem, který v minulosti (2010 – 2015) působil na různých pozicích v oblasti kontroly ve veřejné správě. V rámci svých pracovních zkušeností na odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy a odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra se zabýval mj. problematikou právní úpravy územně samosprávných celků a svobodného přístupu k informacím. Působil také jako vedoucí odboru vnitřního auditu v příspěvkové organizaci Správa služeb hl. m. Prahy.

Podílel se na právním poradenství v následujících významných kauzách:

 • zpracovával návrhy vnitřních předpisů veřejnoprávních institucí,
 • připravoval návrhy směrnic k aplikaci zákona o registru smluv,
 • v minulosti rozhodoval o opravných prostředcích ve věcech svobodného přístupu k informacím,
 • zpracovával transakční dokumentaci ve specifických případech zřízení práva stavby,
 • úspěšně zastupoval klienta při uplatňování nároků z titulu náhrady škod způsobené nesprávným úředním postupem.
KONTAKTUJTE MĚ

doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Advokátní koncipient

doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. - Advokátní koncipient

působí v advokátní kanceláři Biem & Schýbal na pozici advokátního koncipienta. Je dlouhodobě činný v akademické sféře, aktuálně na pozici docenta PF UK. V rámci své bohaté přednáškové a vědecké činnosti se soustřeďuje zejména na právní historii a veřejné právo. Publikoval řadu článků, kapitol v kolektivních monografiích a statí doma i v zahraničí. Absolvoval studijní a odborné pobyty a zahraniční stáže v Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Účastní se řady grantových projektů, projekty rovněž posuzuje. Je spoluorganizátorem mezinárodních vědeckých konferencí, podílí se na expertízách pro veřejnou správu, soudy i advokátní kanceláře. Již v průběhu studia se mimo to aktivně věnoval výkonu právní praxe v zavedené advokátní kanceláři. V letech 2014 – 2015 zastával funkci asistenta soudce Ústavního soudu.

Při svém působení v advokátní kanceláři Biem & Schýbal se vedle běžné právnické činnosti, zahrnující různá právní odvětví, zaměřuje na primární i sekundární výzkum, doktrinární i aplikační výklad a přednáškovou aktivitu.

Podílel se právním poradenství v následujících významných kauzách:

 • podílel se na přípravě a sepisu ústavních stížností a dovolání v civilních a trestních věcech,
 • připravil obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu,
 • systematicky se věnuje zastupování klientů ve spotřebitelských sporech,
 • zabývá se právní problematikou ochrany osobních údajů včetně požadavků spojených s účinností GDPR a souvisejících včetně požadavků spojených s účinností GDPR a souvisejících předpisů a jejich adaptačního procesu.ředpisů a jejich adaptačního procesu.včetně požadavků spojených s účinností GDPR a souvisejících předpisů a jejich adaptačního procesu.
KONTAKTUJTE MĚ

Vít Mužík
Asistent

Vít Mužík - Asistent

působí v advokátní kanceláři Biem&Schýbal od ledna 2017. Je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá se o právní dějiny a rád se věnuje archivnímu bádání. V rámci platného práva nachází zálibu v občanském právu procesním a dále se zajímá o občanské právo hmotné, zejména o oblast práva dědického, závazkového a o oblast  právních vztahů k nemovitostem. V advokátní kanceláři získává cenné podněty z profesionálního prostředí, a doplňuje tak teoretické znalosti zkušenostmi z praxe. 

KONTAKTUJTE MĚ

Kristýna Hejduková
Asistentka

Kristýna Hejduková - Asistentka

Je studentkou posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studia absolvovala stáž na Obvodním soudě pro Prahu 8 a krátkodobou praxi na exekutorském úřadě. Praxi v advokacii má od roku 2016, a to na pozici právní asistentky, kdy se v rámci této praxe zabývala především problematikou náhrady škody. V advokátní kanceláři Biem & Schýbal působí od roku 2018, přičemž se věnuje zejména právu občanskému, rodinnému a obchodnímu a rovněž oblasti veřejných zakázek, praxe v advokátní kanceláři je pro ni skvělou příležitostí, jak využít získané praktické zkušenosti i při studiu. Kromě uvedeného má rovněž zájem ve studiu jazyků, kdy hovoří plynně anglicky a německy, velkou zálibu však nachází především ve studiu čínštiny. 

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů!

Kontaktujte nás!