Náš tým

Náš tým


KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Tomáš Biem
Advokát

Mgr. Tomáš Biem - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2008.  Působil v  renomovaných advokátních kancelářích, kde se především specializoval na problematiku právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Disponuje tudíž bohatými zkušenostmi v poskytování komplexního právního poradenství jak pro klientelu na straně zadavatelů, tak pro zájemce a uchazeče o veřejné zakázky. V přednáškové činnosti se specializuje na oblast veřejných zakázek a právních vztahů k nemovitostem. Mezi další oblasti jeho právní praxe patří obhajoba v trestních věcech.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • zajišťoval komplexní administraci zadávacího řízení pro ústřední orgány státní správy v oblasti IT s hodnotou plnění v řádu stovek milionů korun;
 • úspěšně zastupoval v námitkovém a přezkumném řízení uchazeče o veřejné zakázky;
 • připravoval zadávací řízení na dodávku unikátního vědeckého zařízení od zahraničního dodavatele pro potřeby zajištění výzkumného projektu;
 • realizoval veškerá výběrová řízení v rámci projektu na zřízení vědecko-výzkumného centra  financovaného z operačního programu OPPK;
 • docílil zrušení odsuzujícího rozsudku při zastupování klienta v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Jan Schýbal
Advokát

Mgr. Jan Schýbal - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2006. Jeho doménou vždy byla oblast újmy na zdraví, v rámci které zastupoval poškozené při uplatňování jejich nároků vůči škůdcům či pojišťovnám, a to jak v řízení před soudem, tak při mimosoudním jednání. Dále se věnuje právu závazkovému, právu rodinnému a právním vztahům k nemovitostem. Danými tématy se zabývá rovněž ve své přednáškové činnosti. Nabyté zkušenosti z oblasti práva dále aktivně uplatňuje jako člen kontrolní komise významného spolku.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • podílel se na úspěšné restrukturalizaci koncernu s mezinárodní účastí,
 • úspěšně zastupoval klientku ve sporu, který se týkal mezinárodního únosu dětí,
 • zastupoval klienty v extradičním řízení, kdy docílil nevydání klienta k trestnímu řízení do zahraničí,
 • opakovaně úspěšně zastupoval klienta v řízení před Ústavním soudem ČR mj. ve vazebních věcech,
 • pomáhal s transformací řady občanských sdružení na spolky a v této souvislosti se zabýval otázkou vnitřní struktury a rozhodovacích procesů.
KONTAKTUJTE MĚ

JUDr. Martina Schýbalová
Advokátka

JUDr. Martina Schýbalová - Advokátka

spolupracuje s advokátní kanceláří Biem & Schýbal, je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře s praxí v advokacii od roku 2012. Ve své praxi se věnuje zejména právu obchodních korporací, právu nemovitostí, právu závazkovému a pracovnímu. V rámci rigorózního studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, které úspěšně ukončila v roce 2017, se podrobně zabývala problematikou manželských a předmanželských smluv upravujících společné jmění manželů, kdy znalosti a zkušenosti týkající se těchto praktických institutů využívá zejména v rámci řešení různorodých situací v oblasti práva rodinného. Zajímá se rovněž o problematiku ochrany osobních údajů včetně požadavků spojených s účinností GDPR nařízení a jejich implementací u jednotlivých správců a zpracovatelů osobních údajů. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém, německém a španělském jazyce.

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Roman Petřík
Advokátní koncipient

Mgr. Roman Petřík - Advokátní koncipient

je zkušeným právníkem, který v minulosti (2010 – 2015) působil na různých pozicích v oblasti kontroly ve veřejné správě. V rámci svých pracovních zkušeností na odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy a odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra se zabýval mj. problematikou právní úpravy územně samosprávných celků a svobodného přístupu k informacím. Působil také jako vedoucí odboru vnitřního auditu v příspěvkové organizaci Správa služeb hl. m. Prahy.

Podílel se na právním poradenství v následujících významných kauzách:

 • zpracovával návrhy vnitřních předpisů veřejnoprávních institucí,
 • připravoval návrhy směrnic k aplikaci zákona o registru smluv,
 • v minulosti rozhodoval o opravných prostředcích ve věcech svobodného přístupu k informacím,
 • zpracovával transakční dokumentaci ve specifických případech zřízení práva stavby,
 • úspěšně zastupoval klienta při uplatňování nároků z titulu náhrady škod způsobené nesprávným úředním postupem.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Vít Mužík
Advokátní koncipient

Mgr. Vít Mužík - Advokátní koncipient

V advokátní kanceláři působí od ledna roku 2017, nyní na pozici advokátního koncipienta. Zajímá se o právní dějiny a rád se věnuje archivnímu bádání v této oblasti. V platném právu nachází zálibu zejména v občanském právu hmotném, v rámci kterého se nejčastěji zabývá otázkami závazkového práva smluvního a obecně oblastí práv a povinností v souvislosti s nemovitými věcmi. Právo vnímá nejen jako množinu norem, ale především prostor pro realizaci, který nabízí řadu možností. Smysl spatřuje v hledání těchto možností a jejich uskutečňování.

V minulosti se podílel mj. na řešení složitých sporů o vlastnické právo a vypořádání podílového spoluvlastnictví, kde byl konfrontován s často zcela protichůdnými požadavky stran, aktivně se podílel na nalezení konsenzu a závěry z něj plynoucí převáděl do právně praktické roviny. V rámci korporátního práva se rovněž zabývá fungováním právnických osob, kdy řešil úpravy stanov významných spolků a formuloval právní stanoviska k fungování veřejných výzkumných institucí. V oblasti závazkového a procesního práva měl podstatnou zásluhu na vytvoření úspěšné strategie vedení soudního sporu týkajícího se grafického znázornění populárního produktu. 

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Daniel Codl
Advokátní koncipient

Mgr. Daniel Codl - Advokátní koncipient

Působí v advokátní kanceláři Biem&Schýbal od října 2020. Momentálně dokončuje doktorské studium v oboru správního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho specializace je správní právo procesní, věnuje se zejména veřejným zakázkám.  Zúčastnil se zahraničních stáží na švýcarských univerzitách (Fribourg a Neuchâtel), příležitostně přednáší i na Právnické fakultě v Praze, aktivně publikuje  v časopisech Právník či Správní právo. Jeho koníčky jsou četba a historie. Hovoří anglicky a francouzsky.

KONTAKTUJTE MĚ

Kristýna Hejduková
Právní asistentka

Kristýna Hejduková - Právní asistentka

Je studentkou posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studia absolvovala stáž na Obvodním soudě pro Prahu 8 a krátkodobou praxi na exekutorském úřadě. Praxi v advokacii má od roku 2016, a to na pozici právní asistentky, kdy se v rámci této praxe zabývala především problematikou náhrady škody. V advokátní kanceláři Biem & Schýbal působí od roku 2018, přičemž se věnuje zejména právu občanskému, rodinnému a obchodnímu a rovněž oblasti veřejných zakázek, praxe v advokátní kanceláři je pro ni skvělou příležitostí, jak využít získané praktické zkušenosti i při studiu. Kromě uvedeného má rovněž zájem ve studiu jazyků, kdy hovoří plynně anglicky a německy, velkou zálibu však nachází především ve studiu čínštiny. 

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Martina Kubánková
Office Management/ HR

Mgr. Martina Kubánková - Office Management/ HR

je administrativní posilou advokátní kanceláře Biem&Schýbal od června 2021. Po studiu ekonomie a sportu se dlouhý čas věnovala personalistice a cestování. Má výborné organizační schopnosti a je schopna zařídit hladký chod kanceláře. Komunikuje s externími dodavateli. Má ráda práci s lidmi, hovoří několika jazyky a ve volném čase se věnuje rodině.

 

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Jiří Vojtek
Advokátní koncipient

Mgr. Jiří Vojtek - Advokátní koncipient

Působí v advokátní kanceláři Biem&Schýbal od srpna 2021 a má díky neběžnému záběru vzdělání (Právnická fakulta Masarykovy Univerzity a Teologická fakulta Univerzity Lublaň) schopnost dívat se za obzor a nalézat tak nevšední řešení i pro složité právní vztahy. Má rozsáhlé stavebně technické zkušenosti a to mu umožňuje rychlou orientaci v podkladech a schopnost komplexně ošetřit záležitosti v oblasti výstavby a správy nemovitostí. Ve volném čase se věnuje vojenské historii a filmové kritice. Hovoří několika jazyky.

 

 

KONTAKTUJTE MĚ

Matěj Bláha
Právní asistent

Matěj Bláha - Právní asistent

působí v advokátní kanceláři Biem&Schýbal od listopadu 2021. Je studentem třetího ročníku Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni. Zajímá se o sport, ale nyní většinu věnuje nelehkému studiu práv. V budoucnu by se chtěl věnovat rodinnému právu. V advokátní kanceláři získává potřebné zkušenosti pro budoucí úspěšnou kariéru, své znalosti by chtěl prohloubit jak v právu občanském hmotném, tak i v procesním. Práce v advokátní kanceláři je pro něj výborná příležitost, jak načerpat vědomosti a praktické znalosti z odvětví, o které má zájem. Zároveň však objevit nové oblasti,  o kterých se při studiu mnohé nedozví.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů!

Kontaktujte nás!