Náš tým

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Tomáš Biem
Advokát

Mgr. Tomáš Biem - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2008.  Působil v  renomovaných advokátních kancelářích, kde se především specializoval na problematiku právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Disponuje tudíž bohatými zkušenostmi v poskytování komplexního právního poradenství jak pro klientelu na straně zadavatelů, tak pro zájemce a uchazeče o veřejné zakázky. V přednáškové činnosti se specializuje na oblast veřejných zakázek a právních vztahů k nemovitostem. Mezi další oblasti jeho právní praxe patří obhajoba v trestních věcech. Od roku 2023 je členem asociace ISACA (Information Systems Audit and Control Association), což je mezinárodní profesní sdružení, které se zaměřuje na IT governance, audit, řízení, kontrolu a bezpečnost informačních systémů.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • zajišťoval komplexní administraci zadávacího řízení pro ústřední orgány státní správy v oblasti IT s hodnotou plnění v řádu stovek milionů korun;
 • úspěšně zastupoval v námitkovém a přezkumném řízení uchazeče o veřejné zakázky;
 • připravoval zadávací řízení na dodávku unikátního vědeckého zařízení od zahraničního dodavatele pro potřeby zajištění výzkumného projektu;
 • realizoval veškerá výběrová řízení v rámci projektu na zřízení vědecko-výzkumného centra  financovaného z operačního programu OPPK;
 • docílil zrušení odsuzujícího rozsudku při zastupování klienta v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Jan Schýbal
Advokát

Mgr. Jan Schýbal - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2006. Jeho doménou vždy byla oblast újmy na zdraví, v rámci které zastupoval poškozené při uplatňování jejich nároků vůči škůdcům či pojišťovnám, a to jak v řízení před soudem, tak při mimosoudním jednání. Dále se věnuje právu závazkovému, právu rodinnému a právním vztahům k nemovitostem. Danými tématy se zabývá rovněž ve své přednáškové činnosti. Nabyté zkušenosti z oblasti práva dále aktivně uplatňuje jako člen kontrolní komise významného spolku. Od roku 2023 je členem asociace ISACA (Information Systems Audit and Control Association), což je mezinárodní profesní sdružení, které se zaměřuje na IT governance, audit, řízení, kontrolu a bezpečnost informačních systémů.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • podílel se na úspěšné restrukturalizaci koncernu s mezinárodní účastí,
 • úspěšně zastupoval klientku ve sporu, který se týkal mezinárodního únosu dětí,
 • zastupoval klienty v extradičním řízení, kdy docílil nevydání klienta k trestnímu řízení do zahraničí,
 • opakovaně úspěšně zastupoval klienta v řízení před Ústavním soudem ČR mj. ve vazebních věcech,
 • pomáhal s transformací řady občanských sdružení na spolky a v této souvislosti se zabýval otázkou vnitřní struktury a rozhodovacích procesů.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Roman Petřík
Advokátní koncipient

Mgr. Roman Petřík - Advokátní koncipient

je zkušeným právníkem, který v minulosti (2010 – 2015) působil na různých pozicích v oblasti kontroly ve veřejné správě. V rámci svých pracovních zkušeností na odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy a odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra se zabýval mj. problematikou právní úpravy územně samosprávných celků a svobodného přístupu k informacím. Působil také jako vedoucí odboru vnitřního auditu v příspěvkové organizaci Správa služeb hl. m. Prahy.

Podílel se na právním poradenství v následujících významných kauzách:

 • zpracovával návrhy vnitřních předpisů veřejnoprávních institucí,
 • připravoval návrhy směrnic k aplikaci zákona o registru smluv,
 • v minulosti rozhodoval o opravných prostředcích ve věcech svobodného přístupu k informacím,
 • zpracovával transakční dokumentaci ve specifických případech zřízení práva stavby,
 • úspěšně zastupoval klienta při uplatňování nároků z titulu náhrady škod způsobené nesprávným úředním postupem.
KONTAKTUJTE MĚ

JUDr. Vít Mužík
Advokátní koncipient

JUDr. Vít Mužík - Advokátní koncipient

V advokátní kanceláři působí od ledna roku 2017, nyní na pozici advokátního koncipienta. Zajímá se o právní dějiny a rád se věnuje archivnímu bádání v této oblasti. V platném právu nachází zálibu zejména v trestním a občanském právu. Věnuje se jak obhajobě osob, proti kterým je vedeno trestní řízení, tak právní pomoci poškozeným v důsledku trestného činu. Ve sféře občanského práva se zabývá otázkami závazkového práva smluvního a obecně oblastí práv a povinností v souvislosti s nemovitými věcmi. Právo vnímá nejen jako množinu norem, ale především prostor pro realizaci, který nabízí řadu možností. Smysl spatřuje v hledání těchto možností a jejich uskutečňování.

V minulosti se podílel mj. na řešení složitých sporů o vlastnické právo a vypořádání podílového spoluvlastnictví, kde byl konfrontován s často zcela protichůdnými požadavky stran, aktivně se podílel na nalezení konsenzu a závěry z něj plynoucí převáděl do právně praktické roviny. V oblasti závazkového a civilního práva procesního měl podstatnou zásluhu na vytvoření úspěšné strategie vedení soudního sporu týkajícího se grafického znázornění populárního produktu.

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Kristýna Burešová
Advokátní koncipientka

Mgr. Kristýna Burešová - Advokátní koncipientka

Je úspěsnou absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studia absolvovala stáž na Obvodním soudě pro Prahu 8 a krátkodobou praxi na exekutorském úřadě. Praxi v advokacii má od roku 2016, a to na pozici právní asistentky, kdy se v rámci této praxe zabývala především problematikou náhrady škody. V advokátní kanceláři Biem & Schýbal působí od roku 2018, přičemž se věnuje zejména právu občanskému, rodinnému a obchodnímu a rovněž oblasti veřejných zakázek, praxe v advokátní kanceláři je pro ni skvělou příležitostí, jak využít získané praktické zkušenosti i při studiu. Kromě uvedeného má rovněž zájem ve studiu jazyků, kdy hovoří plynně anglicky a německy, velkou zálibu však nachází především ve studiu čínštiny. 

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Martina Kubánková
Office Management/ HR

Mgr. Martina Kubánková - Office Management/ HR

je administrativní posilou advokátní kanceláře Biem&Schýbal od června 2021. Po studiu ekonomie a sportu se dlouhý čas věnovala personalistice a cestování. Má výborné organizační schopnosti a je schopna zařídit hladký chod kanceláře. Komunikuje s externími dodavateli. Má ráda práci s lidmi, hovoří několika jazyky a ve volném čase se věnuje rodině.

 

KONTAKTUJTE MĚ

Matěj Bláha
Právní asistent

Matěj Bláha - Právní asistent

působí v advokátní kanceláři Biem&Schýbal od listopadu 2021. Je studentem třetího ročníku Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni. Zajímá se o sport, ale nyní většinu věnuje nelehkému studiu práv. V budoucnu by se chtěl věnovat rodinnému právu. V advokátní kanceláři získává potřebné zkušenosti pro budoucí úspěšnou kariéru, své znalosti by chtěl prohloubit jak v právu občanském hmotném, tak i v procesním. Práce v advokátní kanceláři je pro něj výborná příležitost, jak načerpat vědomosti a praktické znalosti z odvětví, o které má zájem. Zároveň však objevit nové oblasti,  o kterých se při studiu mnohé nedozví.

KONTAKTUJTE MĚ

Bc. Alžběta Brzobohatá
Právní asistentka

Bc. Alžběta Brzobohatá - Právní asistentka

Je studentkou třetího ročníku oboru Právo v obchodních vztazích na Vysoké škole CEVRO. V rámci studií pracuje na získání osvědčení o absolvování specializace Pojistné právo. Zajímá se o sport a hudbu, hraje na několik hudebních nástrojů a několik let se věnovala pedagogické činnosti v této oblasti. V červnu 2023 získala osvědčení o absolvování kurzu pedagogiky volného času. V advokátní kanceláři Biem&Schýbal působí od srpna 2023, kde získává zkušenosti a vědomosti v mnoha oblastech práva.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *