Ochrana osobních údajů

Chraňte své soukromí s naší právní pomocí v oblasti ochrany osobních údajů

Právní úprava ochrany osobních údajů a údajů osobní povahy náleží mezi dynamicky se rozvíjející právní odvětví.  Také vzhledem ke skutečnosti, že ochrana před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů a právo na soukromí patří mezi základní práva a svobody každého člověka, zaručená ústavním právem České republiky, mezinárodními smlouvami i právem EU, jsme svědky kontinuálního sjednocování a precizování ochrany osobních údajů nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Velký význam v tomto směru bezpochyby přinese účinnost nařízení EP a Rady (EU) 2016/679  - GDPR v květnu 2018, související právní předpisy a aplikační praxe.

Důsledkem výše uvedených změn je řada povinností, vyplývajících pro státní orgány, samosprávné korporace, veřejné instituce i pro obchodní společnosti a spolky operující s osobními údaji a údaji osobní povahy týkajícími se jejich zákazníků, obchodních partnerů nebo zaměstnanců včetně ve stanovených případech např. nově záznamech o zpracování, zřízení pověřence nebo ohlašování a oznamování porušení zabezpečení.

Je nutno podotknout, že se rovněž aktivizuje kontrolní a sankční činnost soudů i úřadů jednotlivých národních států tomto směru. Rozdíl v míře a intenzitě kontroly mezi jednotlivými členskými státy EU může hrát rovněž jistou roli v potřebě sladit vnitřní předpisy a postup subjektů v tomto směru.

V oblasti ochrany osobních údajů zajišťujeme následující právní služby:

  • komplexní právní analýza – audit stávající praxe klienta
  • zajištění compliance
  • příprava standardizované dokumentace – příprava vnitřních předpisů, příprava smluv se zpracovateli
  • školení ohledně GDPR
  • poradenství
  • jednání se subjekty osobních údajů a údajů osobní povahy i s dozorovým úřadem
  • co-sourcing internímu pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů ze strany naší AK
  • zastupování fyzických i právnických osob v jednání a sporech dotýkajících se osobních údajů včetně uplatnění práva být zapomenut

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *