Dohoda rodičů o výši výživného nebo výše výživného určená rozhodnutím soudu? Kterou cestou se vydat?

Dohoda rodičů o výši výživného nebo výše výživného určená rozhodnutím soudu? Kterou cestou se vydat?

24.05.2022

Dohoda rodičů o výši výživného nebo výše výživného určená rozhodnutím soudu? Kterou cestou se vydat?

Již v našich předchozích článcích jsme se zabývali analýzou používání tzv. doporučující tabulky k určování výživného, kterou zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti v červenci 2021. V této analýze jsou mimo jiné uvedena data pro srovnání toho, zda se dětem dostává vyššího výživného, když jeho výši určí dohoda rodičů nebo ji stanoví soud (viz čl. 4.7. dokumentu Určování výživného dětem – analýza a doporučení pro veřejnost).

Během léta 2021 předložilo Ministerstvo spravedlnosti ČR veřejnosti k diskuzi a připomínkám nově připravenou metodickou pomůcku pro optimální stanovování vyživovací povinnosti pro děti. Starší metodická pomůcka z roku 2010, především uvedená tzv. doporučující tabulka, která si dala tehdy za cíl sjednotit roztříštěnou rozhodovací praxi soudů v této oblasti, totiž byla po několikaletém používání v praxi podrobena důkladné analýze a navazující kritice. Nová metodická pomůcka vychází z těchto více než desetiletých analýz a usiluje o funkční a adekvátní nastavení pravidel pro stanovení výše vyživovací povinnosti při zvážení komplexnosti dané problematiky a řady okolností a osobitosti každého jednotlivého případu.

Uvedená data a jejich stručné hodnocení samozřejmě nemají absolutně vypovídající hodnotu, jedná se stále o statistiku, výběr dat je omezený, je předložen jen průměr za celou Českou republiku za rok 2019, zatímco výběr relevantních vzorků podle soudních okresů je na druhé straně předložen jen za rok 2017, nemluvě o tom, že od pěti okresních soudů nejsou data buď vůbec k dispozici nebo nebyla vedena řádně. Do výchozích dat se dále nepromítla zcela významná skutečnost, a to že v České republice se v posledním desetiletí rodí cca polovina dětí v manželství a polovina mimo manželství, zatímco předložená data se týkají jen dětí narozených v manželství. Podle ust. § 908 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se předpokládá, že i nesezdaní rodiče mohou uzavřít dohodu o všech otázkách péče o děti včetně určení výše výživného, přičemž pokud se nedohodnou, bude v této otázce rozhodovat soud, a to i bez návrhu. Dalším chybějícím údajem je úspěšnost vymáhání výživného, ať už by bylo vyčísleno na základě dohody rodičů či rozhodnutí soudu. Statistika rovněž mimo jiné nezohledňuje faktor, že vyživovací povinnost může být v praxi v některých případech nahrazována i prarodiči, když povinný rodič objektivně není schopen (k tomu viz ust. § 910 a násl. občanského zákoníku, dalším podkladem je vyjasňující Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR spis. zn. Cpjn 204/2012 ze dne 19. 10. 2016 k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti).

Ve světle výše uvedených nedostatečných údajů pro zhodnocení, zda je pro dítě výhodnější, aby výši výživného vyčíslil soud nebo ji určili rodiče dohodou (kterou schvaluje soud), tedy není divu, že závěr v dotčené analýze Ministerstva spravedlnosti je nejednoznačný, když konstatuje, že oba vzorce po zprůměrování vedly k velmi podobným hodnotám, co do podílu výživného na příjmu povinného rodiče, a to 11,39 % u soudem schválených dohod rodičů a 11,28 % u výživného stanoveného na základě rozhodnutí soudu.

Při zvažování, zda je vhodnější určit výši výživného na základě dohody rodičů či ji určit na základě rozhodnutí soudu, vstupuje v úvahu zejména to, jakým způsobem se k plnění rodičovských povinností staví povinný rodič (resp. oba rodiče), zda má o jejich plnění zájem anebo je třeba plnění jeho povinností dlouhodobě a systematicky vymáhat. Případná dohoda rodičů může samozřejmě dopodrobna řešit mnoho aspektů týkajících se péče o dítě a jeho výživu, nadto z naší praxe víme, že dospějí-li rodiče dobrovolně k oboustranně přijatelné dohodě, je to pro rodiče i dítě většinou šetrnější řešení oproti náročnému a často zdlouhavému soudnímu řízení. Samozřejmě existují i případy, kdy pohledy rodičů jsou tak neslučitelné, že dohoda možná není a úloha soudu je nezastupitelná.   

Pokud řešíte otázku úpravy poměrů a výživného Vašeho dítěte, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme, kontaktovat nás můžete na info@bsak.cz.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *