Informace k připravované velké novele zákona o zadávání veřejných zakázek

Informace k připravované velké novele zákona o zadávání veřejných zakázek

30.01.2023

Vážení,

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), je v účinnosti od 1. 10. 2016. Za tu dobu se v aplikační praxi nashromáždila celá řada postřehů a problémů, které se zákonodárce rozhodl vyřešit velkou technickou novelou.

Již od 1. 9. 2022 je nicméně v účinnosti novela č. 240/2022 Sb., která zapracovává mezinárodní sankce proti subjektům s vazbami na Ruskou federaci a Běloruskou republiku v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nový § 48a ZZVZ umožňuje tyto subjekty (dodavatele i poddodavatele) vyloučit ze zadávacího řízení a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „ÚOHS“) má nově podle § 261a ZZVZ možnost obrátit se na Finanční analytický úřad pro informace nezbytné k posouzení podmínek vyloučení závadových subjektů podle § 48a ZZVZ. Novela se týká sankcí na úseku zákona č. 69/2002 Sb., o mezinárodních sankcích, nutno proto podotknout, že v prosinci 2022 byl schválen zákon o vnitrostátních sankcích, který bude brzy publikován ve Sbírce zákonů.

Připravovaná velká novela ZZVZ včetně poslaneckých pozměňovacích návrhů je ke dni 24. 1. 2023 projednávána garančním výborem v Poslanecké sněmovně, následovat bude 3. čtení. Hlavní myšlenkou novely je kromě reakce na problémy aplikační praxe též přesnější transpozice práva EU a snížení administrativní zátěže. Novelizována jsou především ustanovení vztahující se k základním definicím, zpřesnění úpravy jednotlivých zadávacích postupů a požadavků na prokazování kvalifikace. Dále jsou navrhována různá zpřesnění textace a drobné úpravy napříč celým zákonem.

Nyní Vám proto představujeme pouze nejvýznamnější navrhované změny ZZVZ:

Rozšíření definice veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 1 ZZVZ, aby nově byl veřejnou zakázkou i provedený zápis o úplatném poskytování dodávek, služeb či stavebních prací mezi organizačními složkami státu ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích. Důvodem je přesnější transpozice práva EU. Zpřesňují se i další definice, např. pro účely vertikální spolupráce se organizační složka státu považuje za právnickou osobu (§ 11 ZZVZ), čímž je respektována dlouhodobě ustálená judikatura Soudního dvora EU.[1]

Precizace § 14 ZZVZ – veřejnou zakázkou není pořízení cenných papírů či jiného investičního nástroje, obchodního závodu, jeho samostatné organizační složky nebo podílu v obchodní korporaci. Upřesnění transpozice práva EU. Nejvyšší správní soud (dále též „NSS“) již dříve v rozsudku ze dne 29. 10. 2020, č. j. 9 As 139/2020-125 aplikoval eurokonformní výklad a odchýlil se od doslovného znění § 14 odst. 1 ZZVZ, které je v rozporu s právem EU. Veřejnou zakázkou však i nadále bude pořízení konkrétních výrobků (tj. nikoliv obchodního závodu jako celku, nýbrž toliko jeho vybavení apod.). Rovněž precizovány definice předpokládané hodnoty veřejné zakázky v § 16 ZZVZ a § 19 ZZVZ. Dále revize definic § 29 ZZVZ pro účely výjimek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Ve vztahu k prokazování kvalifikace je např. umožněno, aby zadavatel akceptoval cizojazyčné dokumenty (§ 45 ZZVZ), ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 53 ZZVZ) je nově nutné prokazovat základní způsobilost ve smyslu § 74 ZZVZ alespoň předložením čestného prohlášení, doklady k prokázání profesní kvalifikace již nemusí být „ne starší ne tři měsíce“ (§ 86 ZZVZ) a zadavatel výslovně může využít lustraci veřejného rejstříku (zpravidla obchodního nebo živnostenského) namísto dotazování účastníka zadávacího řízení. Mírnější úprava § 88 odst. 2 ZZVZ, zadavatel již nemá povinnost vždy vyloučit účastníka, který včas neoznámí změny ve své kvalifikaci. Ust. § 105 ZZVZ (využití poddodavatele) nově upřesňuje koncernové zadávání – právnická osoba, která je součástí koncernu, je pro účely prací pod vedením vybraného dodavatele považovaná za vybraného dodavatele a nikoliv poddodavatele. Úprava § 122 ZZVZ, nově vybraný dodavatel nebude muset doložit originály dokladů o kvalifikaci – ty si vyžádá Zadavatel pouze v případě pochybností (příp. si vyžádá čestné prohlášení, že stále platí na počátku zadávacího řízení uvedené údaje).

Ze změn v jednotlivých zadávacích postupech lze uvést alespoň, že jsou upraveny lhůty u otevřeného a užšího řízení, v případě jednacího řízení bez uveřejnění upravena třetí možnost použití (§ 63 odst. 1 písm. b) nebo c) ZZVZ) – již nelze takto zadat zakázku, pokud původní uchazeči nesplňovali požadavky zadavatel toliko v dílčích a méně zásadních parametrech (zadavatel se má spokojit s tím, co nabízí trh). Dále obecně snížení administrativní zátěže a zrušení některých kroků v zadávacích řízeních. Zjednodušený režim nově rozdělen na „zjednodušený režim“ a na „řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu“. Kromě „klasické“ veřejné zakázky bude možné zadávat ve zjednodušeném režimu i koncese. Celou řadou upřesnění projde i dynamický nákupní systém ve smyslu § 139 a násl. ZZVZ a soutěž o návrh ve smyslu § 146 ZZVZ. Upřesnění doznají i veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti.

V komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem bude kladen větší důraz na písemnost, podmínky využití ústní komunikace budou upřesněny a oproti stávající právní úpravě omezeny (včetně požadavků na zdokumentování). Uveřejňování na profilu Zadavatele nově bude muset být ve strojově čitelném formátu pro usnadnění činnosti kontrolních orgánů. Další technické změny ve vztahu k elektronickým katalogům ve smyslu § 215 ZZVZ, zpřesnění požadavků na obsah zadávací dokumentace úprava povinností na úseku archivace dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 ZZVZ. Ve zprávě zadavatele ve smyslu § 217 ZZVZ bude nově povinné uvádět nabídkové ceny všech uchazečů a zpráva bude ve strojově čitelném formátu.

Změn se dočká i úprava námitek uchazečů o veřejnou zakázku a přezkumného řízení u ÚOHS. Námitky nově např. nepůjde podat v řízeních o určitých koncesích a byly upřesněny lhůty pro jejich podání. Zpřesní dozná i zákaz uzavření smlouvy ve smyslu § 246 ZZVZ. Dozor ÚOHS je nově vyloučen u veřejných zakázek malého rozsahu, koncesí malého rozsahu a sektorových podlimitních veřejných zakázek. V samotném řízení před ÚOHS jsou nově upřesněny některé lhůty a způsob výpočtu kauce, již v praxi zavedené dálkové nahlížení do spisů ÚOHS se dočká výslovné zákonné úpravy. Rovněž dojde k rozšíření pravomoci ÚOHS uložit nápravná opatření. V návaznosti na změny ZZVZ dojde i ke změnám přestupků, jejichž promlčecí doby se rozdělí na 5 let a na 2 roky (zánik trestnosti nejdéle po 10 letech nebo 4 letech).

Změn a upřesnění se dočkají rovněž pravidla pro změny závazků ze smluv na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZVZ a vylučování účastníků zadávacího řízení ve smyslu § 48 ZZVZ.

poslaneckých pozměňovacích návrhů zmiňme především návrh ministra pro místní rozvoj Bartoše, který počítá se úpravou definice veřejného zadavatele (§ 4 ZZVZ) a vertikální (§ 11 ZZVZ) a horizontální (§ 12 ZZVZ).

Dílčí poslanecké návrhy počítají mimo jiné s tím, že veřejné zakázky malého rozsahu by nemusely spadat pod odpovědné zadávání (§ 6 odst. 4 ZZVZ). Dále návrhy na úpravu definice zadavatele či výjimek podle § 29 ZZVZ tak, aby veřejnou zakázkou nebylo přerozdělování dotačních prostředků v zemědělství. Tyto a další pozměňovací návrhy se zabývají především možnými zpřesněními procesu: např. lhůta pro podání nabídek proti zadávacím podmínkám do 72 hod. před uplynutím lhůty pro podání nabídek, možnost správního soudu nahlížet do certifikovaných el. nástrojů, předběžné opatření ve správním soudnictví vázané na složení kauce, rozšíření vylučování uchazečů o veřejné zakázky z důvodu ochrany hospodářské soutěže atd.

Dění okolo projednávané velké novely ZZVZ budeme i nadále sledovat a jsme připraveni býti k dispozici pro jakékoliv dotazy.

S pozdravem

 

Mgr. Tomáš Biem, advokát a partner BSAK

Mgr. Jan Schýbal, advokát a partner BSAK

 

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *