Problematika zákonné úpravy evidence skutečných majitelů ve vybraných souvislostech zadávání veřejných zakázek

Problematika zákonné úpravy evidence skutečných majitelů ve vybraných souvislostech zadávání veřejných zakázek

30.01.2023

Dobrý den, 

 na webu epravo.cz jsme publikovali níže uvedený článek (Problematika zákonné úpravy evidence skutečných | epravo.cz).

Podle aktuálně platného a účinného znění § 122 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), má zadavatel povinnost pořizovat výpis z evidence skutečných majitelů:

„(4) U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.“

Ustanovení stanovuje povinnost údaje o skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. Tímto zákonem je zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. V současné době lze podle tohoto zákona získat výpis částečný a výpis úplný.

Při dotazech některých běžných uživatelů a pracovníků v oblasti veřejných zakázek se občas setkáváme s konfrontací s textem uváděným ve Stanovisku expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek ze dne 11.5.2021 k předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021, kde se zmiňuje výpis částečný. Nešťastná formulace textu bývá pro běžné pracovníky-neprávníky matoucí, protože uvádí „Veřejně přístupné tak bude především jméno, stát bydliště, rok a měsíc narození a státní občanství skutečného majitele právnické osoby. Tyto údaje budou pro účely § 124 odst. 3 ZZVZ, tedy posouzení střetu zájmů, zpravidla dostačující (tj. zadavatel bude již na základě veřejně přístupných údajů schopen posoudit případný střet zájmů) a nebude tak nezbytné získat úplný výpis údajů postupem podle § 16 odst. 2 ZESM.“ a následně je uvedeno „Pro účely zjištění údajů o skutečném majiteli však i nadále umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů získat úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, a to na základě § 122 odst. 4  ZZVZ. Tohoto oprávnění může zadavatel využít např. v případech, kdy vzniknou pochybnosti o identitě skutečného majitele.“ V souvislosti s textem „Údaje zjištěné z evidence údajů o skutečných majitelích je pak zadavatel povinen uvést v dokumentaci o veřejné zakázce. Tuto povinnost zadavatel může splnit buď tím, že výpis z evidence (pokud nedocházelo ke zjišťování v neveřejné části evidence skutečných majitelů, postačí částečný výpis) založí do dokumentace o veřejné zakázky, nebo zjištěné údaje zaznamená v dokumentaci o veřejné zakázce (v kterékoli její části, není tedy nutné, aby tak učinil v samostatném dokumentu).“ si někteří uživatelé nejsou jisti, zda-li postačí ke splnění povinnosti z § 122 odst. 4 ZZVZ částečný výpis z evidence skutečných majitelů. Pro přesvědčení toho, že skutečně je třeba pořídit úplný výpis za účelem splnění povinnosti dle § 122 odst. 4 ZZVZ, tedy slovní spojení užité přímo v textu § 122 odst. 4 ZZVZ, je třeba se podívat do historie vzniku tohoto textu.

Lze uvést, že Stanovisko hovoří o částečném výpisu z evidence skutečných majitelů ve vztahu k posouzení střetu zájmů dle § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ a vyloučení vybraného dodavatele dle § 124 odst. 3 ZZVZ. Je nutné zdůraznit, že i v tomto stanovisku je uvedeno, že nelze použít částečný výpis vždy, pouze někdy, přičemž se neuvádí příklady.

Pro účely § 122 odst. 4 ZZVZ je třeba pořídit úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Aktuální znění § 122 odst. 4 bylo do ZZVZ včleněno novelou-zákonem č. 527/2020 Sb. (úplný název zní „Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů“) (dále jen „zákon č. 253/2008 Sb.“), a to konkrétně čl. XXXIV bodem 1 s účinností od 1.6.2021. Tato úprava reflektuje komplexní úpravy související s novelou zákona č. 253/2008 Sb., a vznikem nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 37/2021 Sb.). Zmiňovaná novelizace zákona č. 253/2008 Sb. je provedena zákonem č. 527/2020 Sb. s různými datumy účinnosti dle konkrétních ustanovení.

Zákon č. 37/2021 Sb. zavádí existenci tzv. částečného výpisu a tzv. úplného výpisu z evidence skutečných majitelů již ve vyhlášeném znění zákona (pozn: zákon byl později novelizován do současné podoby), který nabyl účinnosti dne 1.6.2021. Ve svém § 14 odst. 1 úvodní větě používá formulaci „Ministerstvo umožní komukoli na svých internetových stránkách získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis platných údajů….“, která zřetelně říká, že částečný výpis obsahuje platné údaje. Kdežto ve svém § 16 odst. 1 úvodní větě je uvedeno, že úplný výpis obsahuje nejen platné údaje, ale i údaje, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji: „1) Soud, který je příslušný k zápisu, umožní získat z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,…“. Tato formulace „úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji“  je užita i v § 122 odst. 4 ZZVZ. Z toho je zřejmé, že úmyslem zákonodárce bylo pořízení úplného výpisu a nikoliv pouze částečného výpisu pro účely § 122 odst. 4 ZZVZ.

Na závěr a pro vyvrácení pochybností lze dodat, že i v důvodové zprávě k novele-zákonu č. 527/2020 Sb., je uvedeno, že úprava ustanovení § 122 odst. 4 ZZVZ souvisí se vznikem nového zákona č. 37/2021 Sb., a úpravami zákona č. 253/2008 Sb., kdy se v důsledku těchto komplexních změn zejména v § 122 odst. 4 a 5 ZZVZ upravují odkazy a terminologie. Pro vyvrácení pochybností ohledně cíle a účelu § 122 odst. 4 ZZVZ v porovnání s § 124 odst. 3 a § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ je na místě zmínit Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4.12.2019, Č. j.: ÚOHS-S0436/2019/VZ-33377/2019/542/VSv, kde je v bodě I výrokové části uvedeno: „…nedodržel pravidlo stanovené v § 122 odst. 3 písm. a) a c) téhož zákona, když nevyzval vybraného dodavatelek předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, a informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele podle § 104 odst. 2 téhož zákona, čímž zároveň nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 téhož zákona….“. Tento příkaz potvrzuje, že cíl § 122 odst. 4 a 5 ZZVZ souvisí s politikami transparentnosti a zásadou transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 ZZVZ, kterou je zadavatel povinen dodržovat. Lze se domnívat, že i z těchto důvodů zákonodárce požadoval pro účely § 122 odst. 4 ZZVZ výpis úplný a nikoliv částečný. Ke dni vzniku tohoto článku můžeme uvést, že v připravující se novele ZZVZ (sněmovní tisk 249 z roku 2022) to neplánuje změnit (pozn: informace k novele dle vládního návrhu zákona a pozměňovacích návrhů ke dni 15.11.2022).


JUDr. Miroslava Siváková
,
advokátní koncipient


Mgr. Tomáš Biem,
advokát, partner

Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o.

V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8

Tel.: +420 273 160 070
Tel.: +420 723 807 190
e-mail:  info@bsak.cz

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *