Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny

Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny

16.09.2022

Vyjmenované subjekty s veřejnoprávním prvkem mají uveřejňovací povinnnosti ze zákona. Zde na tomto místě se zaměříme na oblast veřejného zadávání neboli veřejných zakázek.

Zadavatel má dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povinnost uveřejnit smlouvu a skutečně uhrazenou cenu. V § 219 odst. 1 tohoto zákona je stanovena povinnost uveřejnit smlouvu včetně jejich změn a dodatků, a to na profilu zadavatele.

Mezi čtyři výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele patří situace, kdy se zadavatel rozhodne uveřejnit smlouvu podle jiného právního předpisu. Mezi takové výjimky patří i zákon č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tzv. „Registr smluv“ byl zřízen jako jeden z informačních systémů veřejné správy. V registru smluv uveřejňují určité smlouvy a další údaje osoby uvedené v § 2 tohoto zákona. Jedná se zejména o organizační složky státu či územně-samosprávní celky a další subjekty s veřejnoprávním prvkem.

Zákonodárce stanovil výjimku z uveřejnění smlouvy i skutečně uhrazené ceny pro takové smlouvy, které jsou uveřejněny podle jiného právního předpisu. To se vztahuje i na zákon o registru smluv. Avšak dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6.5.2020, S0118/2020 je třeba řádně a včas splnit povinnosti ze zákona o registru smluv, tzn. včetně uveřejnění smlouvy v registru smluv ve lhůtě dle zákona o registru smluv. V opačném případě nelze mít za to, že byly aplikovány uvedené výjimky dle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Pro konzultaci a posouzení jsme Vám kdykoliv k dispozici, neváhejte nás prosím kontaktovat. Kontakty naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakty“.

                                                                                                     

Autoři: Mgr. Tomáš Biem, JUDr. Miroslava Siváková, Mgr. Roman Petřík                                

            Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *