Informace o zpracování osobních údajů

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o právním zastoupení klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Správce osobních údajů

Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o. IČ 04677111, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Libeň, 182 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 251986

Vymezení osobních údajů

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb.

Rozsah zpracování osobních údajů

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum narození, IČ, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail. Dále jsou zpracovány další informace nezbytné pro poskytování právních služeb na základě smlouvy o poskytování právních služeb.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytování právních služeb podle smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem, tedy realizace smluvního vztahu.

Příjemci osobních údajů

  • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • poskytovatelé údržby informačního systému
  • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje klienta nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vzorová žádost subjektu údajů ke stažení zde (PDF, 140 kB)

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů! Kontaktujte nás!

Vaše jméno: *

Váš telefon: *

Váš e-mail:

Vaše zpráva: *